Posted by: malji | એપ્રિલ 21, 2009

જાણો વડોદરાને

: Complied and Prepared By :

Dhananjay Wagh and Bhavin Parikh

નોંધઃ આ આખું લખાણ તેમજ ચિત્રો ધનંજયભાઇ વાધ અને ભાવિન પરીખે

બનાવેલ છે. વડોદરા વિશે છે માટે મુકયા વિના રહેવાતું નહતું. ખુબ જ સુંદર

માહિતી છે. વડોદરા વાસી ઓ ને ખાસ ગમશે.વડોદરા ૧૦૦ વર્ષો પહેલા કેવું હતું

તેના ફોટા પણ મુક્યા છે.ખરેખર જોવા જેવા છે.

 

History of Vadodara

Baroda State has a rich historical background. The ardent historian can trace Baroda’s history over 2000 years and more. The first noted history of the city was of the early trader settlers who settled in the region in 812 A.D. The province was mainly Hindu-dominated with Hindu kings ruling till the year 1297. The Gupta Dynasty was the first power rulers of the region. After fierce battles, the region was taken over by the Chalukya Dynasty. Finally, the kingdom was annexed by the Solankis. By this time the Muslim rule had spread across India, and the reins of power were then snatched by the Delhi Sultans. The city was ruled for a long time by these Sultans, until they were easily overthrown by the grand Mughal emperors. The Mughals biggest problem were the mighty Marathas who slowly but eventually took over the region. It became the capital of the Maratha Gaekwads. Sayaji Rao III was the most able ruler of them, and he made many public and bureaucratic implementations in the region. The British had a major influence on the region but Vadodara remained a princely state till Independence and like all other princely states, Vadodara also joined the Republic of India in
1947.

Origin of name


Two thousand years back, there was a small town known as “Ankottak ” (present day Akota) on the western bank of river Vishvamitri. The earliest mention of Vadodara is in a granth or charter of 812 that identifies it as Vadapadraka, a village attached to the nearby town of Ankottaka. In 600 AD severe floods in Vishvamitri forced the inhabitants to move to the eastern side of the river to a village known as “Vatpatrak” (Leaf of Banayan tree) which developed into Vadodara. In the 10th century Vadapadraka replaced Ankottaka as the main town.
The city was once called Chandanavati after its ruler Raja Chandan of Dor tribe of Rajputs, who wrested it from the Jains. The capital had also another name “Virakshetra” or “Virawati” (A Land of Warriors). Later on it was known as Vadpatraka or Wadodará, which according to tradition is a corrupt form of the Sanskrit word Vatodar means ‘In the heart of the Banyan tree’. It is now almost impossible to ascertain when the various changes in the name were made; but early English travellers and merchants mention the town as Brodera and it is from this that the name Baroda is derived. Again in 1974, the official name was changed to Vadodara.In 1907, a small Village & Township in Michigan, United States was named after Baroda.

 

Old Ankotakka

The early man lived on the banks of the river Mahi. This river must have formed the flood plain during that age. The movements of this “food gathering” parasites on nature, living on the banks of the river, grumbling the roots and killing animals with crude stone tools made out of the cobbles and pebbles available on the river bank, were necessarily controlled by the availability of convenient raw materials for their tools. There are evidences of the existence of early man in the Mahi river valley at a number of sites within 10 to 20 km to the north-east ot Vadodara. No evidences however of the existence of this man are found in and around present Vadodara. This may be because of the absence of gravels and cobbles on the banks of the Vishwamitri rivulet.  The next phase of the pre-historic Vadodara witnessed the first human settlement on the right bank of the river vishwamitri on a group of dunes resting on the alluvium of the river. It also means that men knew about where to set up settlements, as they had selected an elevated land. The Vishwamitri must have been prone to seasonal floods even then. These people still belonged to the stone age, crafting their tools with finely grained stones. From their material culture and physical environment, they seem to have belonged to the same culture as those whose implements were found in the Mahi river valley. This human settlement has been dated 1000 b.c. Around the beginning of the Christian Era, a small township developed at the same spot as the above  mentioned settlement on the right bank of the river. It came to be know as Ankotakka (present day Akota), the mound on which this settlement was established came to be known as Dhantekri. The entire settlement was developed by clearing grazing land and forest of Ankhol and covered an area of ½ to ¾ sq. km. This is indicative of the presence of thick forests during those times. Due to its location on the ancient trade route between Gujarat and Malva, this small township flourished in to a commercial entre. There was a supposed commercial relation between this
township and Rome.

The township of Ankotakka developed during the rules of the Guptas and the Vallabhis. It was subjected to periodical heavy floods. But a severe flood which inundated the renovated public hall, forced the inhabitants to abandon this township and move away from the banks of the Vishwamitri.
The event occurred in 600 A.D. The inhabitants moved to the east of Ankotakka to another elevated portion located on the present kothi area. This formed the nucleus of a new township.

 

Recent history
The City of Vadodara apty described by a medieval Jain writer as a “Tilak on the Brove of Lata.” was a nodal center of the costal plain of Gujarat. It is strategically situated at a junction of the main highways linking Gujarat with Rajputana and the Punjab in the north, the Malva and the Gangetic valley in the north east, Konkan in the south and Khandesh in the south-east. Significantly Vadodara today is a junction on the western railway of the lines leading to Ahmedabad, Delhi & Mumbai. This confirms the historic role of Vadodara in the communication pattern for movements of people and culture. The history of Vadodara city amply bears out its cultural and commercial activities during the last two thousand years. Apart form the traditional stories, our knowledge of the history of Vadodara is based mainly on Jain literature and a few old inscriptions pertaining to Vadodara. Baroda state in 1909 Baroda State was a former Indian State in Western India. Vadodara’s more recent history began when the Maratha leader Pilaji Gaekwad (or Gaikwar) conquered Sonagad from the Mughal Empire in 1726. Before the Gaekwars captured Baroda, it was ruled by Babi Nawabs, who were the officers of the Delhi ruler. Moghul rule came to an end in 1732, when Pilaji Rao Gaekwar brought the Maratha activities in Southern Gujarat to a head and captured it.
Except for a short period, Baroda continued to be in the reign of the Gaekwars from 1734 to 1948. Initially detailed to collect revenue on behalf of the Peshwa in Gujarat, Pilaji Gaekwad remained there to carve out a kingdom for himself. Damajirao, son and successor of Pilajirao defeated the Mughal armies and conquered Baroda in 1734. He assumed the titles of an independent ruler. His successors consolidated their power over large tracts of Gujarat, becoming easily the most powerful rulers in the region. After the Maratha defeat by the Afghans at the Third Battle of Panipat in 1761, control of the empire by the Peshwas weakened as it became a loose confederacy, and the Gaekwad Maharajas ruled the kingdom until Indian independence. In 1802, the British intervened to defend a Maharaja that had recently inherited the throne from rival claimants, and Vadodara concluded a treaty with the British that recognized the Kingdom as a ‘Princely state’ and allowed the Maharajas of Baroda internal  political sovereignty in return for recognizing British ‘Paramountcy’, a form of suzereignty where the subject of foreign affairs was completely surrendered.

 The greatest period in the Maratha rule of Baroda started with the accession of Maharaja Sayajirao III in 1875. It was an era of great progress and constructive achievements in all fields. Maharaja Sayajirao III, who ruled from 1875 to 1939, did much to modernize Baroda, establishing compulsory primary education, a library system, a university, and model textile and tile factories, which helped to create Baroda’s modern textile industry. Modern Vadodara is a great and fitting memorial to Maharaja Sayajirao. It was the dream of this able administrator to make Baroda an educational, industrial and commercial centre and he ensured that his dreamwould come true. For this reason, the city is also referred to as Sayaji Nagari (the town of Sayaji). With India’s independence in 1947, the last ruling Maharaja of Baroda acceded to India. Baroda was merged into to Bombay State shortly after independence, which was divided into the states of Gujarat and Maharashtra in 1960, with Baroda part of Gujarat. 

વિનય ભાઇ, આજે ગુગલ માં સર્ચ મારી ને જોયું, કે આ માહિતી કોણે મુકી છે.

 કારણ કે, ખુબ જુની માહિતી છે, માટે મને થયું કે જોવા દે, કોઇ એ તો મુકી જ હશે.

નહી તો પાછું કોપી વાળું થશે.

આ સિવાય બીજા કોઇ એ મુકી હોય તો જણાવજો.

 http://vijayshah.wordpress.com/2007/12/06/know-our-great-city/

 

   

 

 

Advertisements

Responses

 1. DEAR,

  VERY GOOD.

  THANK U VERY MUCH.

 2. Excellent done

 3. ખુબ જ સરસ લખાણ અને ચીત્રો…
  ભાઈશ્રી વીમલભાઈ આપને તેમજ ધનંજયભાઇ વાધ અને ભાવીનભાઈ પરીખને ધન્યવાદ…
  આભાર.

 4. bhaishri vimal ane dhananajaybhai ane bhavinbhai ne thanks . purankalin vadodara joine bhau saru lagu . historical cities bhahuj attract kari jayse
  mate reqest se ke gujarat ane maharashtra ni biji historical cities ne pan tame aaa blog ma sthan aapsho.

 5. very nice content and photographs.

 6. Shree વીમલભાઈ, ધનંજયભાઇ અને ભાવીનભાઈ,

  Excellenct collection….

  ..Mari Varsho Juni ICCha puri Thai..

  Great I like the Most…..”Mane samay yad avi gayo….”

  Once again thankyou very much for posting great collection of Great City.

 7. bahuj saras photographs chhe,,,
  bhuli bisari yaad taaji thai gai.

 8. dear friends,
  obviously fantastic job done. can you get snaps of lifestyle of people of that time.

 9. Khub upayogi mahity,durlabh chitro,Dhanyavad.

 10. very good information..thanks for this

 11. Nice. Too Much Nice. I feel great after read and watch it. I am proud to be a Barodian.

 12. ભાઇશ્રી માલજી
  વડોદરા વિષેના ફોટોગ્રાફ જોઇ આંદ થયો.ગુજરાતી બ્લોગમાં વડોદરાની ઓળખાણ અંગ્રજીમાં ભાઇ
  કહેવું પડે.
  આભાર
  -પ્રભુલાલ ટાટારીઆ”ધુફારી”

 13. Dear,
  Dhananjay N Vimal,
  Tame mara VATAN Vadodara na phota mokli ne mane maru vatan yad karavi didhu. Tamaro ghano ghano aabhar. Maru bachpan yad avi gayu. Mari ankh ma aansu aavi gaya. Jya hu moto thayo hato a sthan pan chhe.

  Narendra Panchal N Family

 14. wooow very nice and rare……..!!
  congrates to all of u…

 15. hi,
  thank u very much to give us information of baroda city

 16. Mr. Vimal & Mr. Dhananjay,

  Thanks a lot to keep this collection.
  I m very happy to see Baroda’s Pictures as well as it’s history.Thanks u very much to give this important informations to us.So that everyone can know the reality of this Historical Place.I will always await these kind of information from u for any other place.Actually I m from Vidyanager, but Baroda is my favourite place and recently i m in Dubai…so that i miss this place a lot..

  Thanks once again.

 17. Yeap thax for such a good pics. While in sydney I miss my home town n u make my memories live, one think I would like to say u had made such gr8 efforts by old picture .

  Regards

  Jigenesh Prajapati
  Sydney

 18. good work….Thanks,

 19. Oh, that such a gr8 efforts had made to make our baroda live again . as spcl some photo olden days of baroda . I am sure that most of resident of town hav’nt see it in past .

  i am pretty sure that evey one would enjoy this journey to Baroda as i did through ur website n spcl those who r miles a part from dhere home town ,

  n i would like to thx once again team Mr Dhananjay and Mr Bhavin .

  Regards

  Hemant Fanse
  Sydney .
  Dated :19/08/09

 20. Tame mara VATAN Vadodara na phota mokli ne mane maru vatan yad karavi didhu. Tamaro ghano ghano aabhar. Maru bachpan yad avi gayu. Mari ankh ma aansu aavi gaya. Jya hu moto thayo hato a sthan pan chhe. gr8 , once again thx to u both,

  Regrds

  VIPUL PRAJAPATI
  Sydney

 21. excellant

  Dr J M Kotak

 22. Superb, simply superb.

  no words to describe your work

  Plz. be in touch to me on my mail id :

  mihir7385@gmail.com

  Thanks

  Mihir

 23. thank u for information,

  pls put present photo with old photo’s,

 24. great job thanks for the photographs!

 25. thank you so much u every one tame je picture mukya che te gahna saras che mane khubaj gamya tamro aabhar

 26. ખુબ જ સરસ લખાણ અને ચીત્રો…
  ભાઈશ્રી વીમલભાઈ આપને તેમજ ધનંજયભાઇ વાધ અને ભાવીનભાઈ પરીખને ધન્યવાદ… ane plz ava koi pan photo tamari pase hoy to mane send karjo.

  tamaro abhar

 27. this is fantastic, enjoyed old but beautiful Baroda,
  we are proud to be barodian, salute to both of you for your concern and love for baroda

 28. I truly enjoyed it.. thanks a lot for sharing it… I am proud BARODIAN … 🙂

 29. Namaskar. really wonderful hardik abhinandan bas isi tarah lge raho.indeed proud of you

 30. thank you for this info, I already am in love with this city for many reasons but now i hv plenty of more reasons to be proud of this city.!
  The information escpecially the history is excellent.!

 31. SARAS BLOG

 32. my self shehzad ali saiyed i am belong to baroda my four father is munshe is maharaja sayaji rao gaikwad and very reputed family in baroda and belong baroda nawab family.i like so much old vadodara picture and i am also search every time old barodapicture,,,,,,,,,,,,so i kind ly request so u can search for my four father picture name as munshe habibullah at yakut pura

 33. thanks a lot dhananjay bhai n bhavin…i want 2 make a game on old baroda so this photos is truly help full me..thnks a lot & i visit again..and i tell my friends n relative to visit this site.

 34. Excellent collection. Proud to be barodian.

 35. thank you bhai
  very nice photo i like it….

 36. Realy Interesying to know Baroda. Good One !! by CA Kamlesh Prajapati

 37. Nice pics of ancient baroda city


પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

શ્રેણીઓ

%d bloggers like this: